TÔN PHU NHÂN QUY PHỤC (hoạ thơ Tôn Thọ Tường)

Ảnh: Sưu tầm


TÔN PHU NHÂN QUY THỤC
Tác giả: Tôn Thọ Tường
Cật ngựa thanh gươm vẹn chữ tòng.
Ngàn thu rạng tiết gái Giang Đông.
Lìa Ngô bịn rịn chòm mây bạc,
Về Hán trau tria mảnh má hồng.
Son phấn thà cam dày gió bụi,
Đá vàng chi để thẹn non sông?
Ai về nhắn với Chu Công Cẩn,
Thà mất lòng anh đặng bụng chồng.

P/s: Tôn phu nhân tức em gái Tôn Quyền, vua nhà Đông Ngô thời Tam Quốc. Thục là nhà Thục Hán (Trung Quốc). Phan Văn Trị có hoạ lại bài này của Tôn Thọ Tường.

Hoạ TÔN PHU NHÂN QUY THỤC
Tác giả: Phan Văn Trị
Cài trâm sửa trấp vẹn câu tòng,
Mặt ngã trời chiều biệt cõi Đông.
Tơ toả trời Ngô in sắc trắng,
Duyên về đất Thục được màu hồng.
Hai vai tơ tóc bền trời đất,
Một gánh cang thường nặng núi sông.
Anh hỡi Tôn Quyền anh có biết,
Trai ngay thờ chúa gái thờ chồng.

P/s: Phan Văn Trị và Tôn Thọ Tường vốn là hai người bạn sống vào đời Pháp thuộc. Tôn Thọ Tường theo Pháp, Phan Văn Trị chống đối lại thực dân Pháp thờ Việt. Do đó, đã xảy ra cuộc bút chiến giữa hai người. Bài này hoạ bài Tôn phu nhân quy Thục của Tôn Thọ Tường.

VỊNH “TÔN PHU NHÂN QUI THỤC”
(Thơ Tôn Thọ Tường)
Trâm cài áo mão bậu thong dong
Một lối đường về thẳng hướng giông
Khoảnh khắc buồn vương trời sẫm tối
Bần thần vó ngựa ngút chiều đông
Hai vai vồn vã mồ hôi thoát
Một nách lai thêm nợ núi sông
Ơi hỡi Tôn Quyền anh có thấu
Trai ngay thờ chúa gái thờ chồng.
Trương Quang Thọ

Hoạ bài TÔN PHU NHÂN QUY THỤC của Tôn Thọ Tường

TÔN PHU NHÂN QUY THỤC
Tôn Quyền đã gã phải đành tòng
Năm tháng ngày xanh đẫm gió đông
Đất Hán từ nay hoe sáng bạch
Trời Ngô cũng đã sẩm chiều hồng
Vô duyên cạn nghĩ cùng số kiếp
Hữu phận quên mình với núi sông
Chôn cất thanh xuân vì thế thái
Ô hô Lưu Bị lại là chồng
26/1/2022
Tú Sụn