TRÊN BẢO DƯỚI KHÔNG NGHE

Ảnh: sưu tầm


Dân gian tìm cách lo biên chế
Quan tham nhắm mắt ký liền tay
Tiền trao cháo múc đâu vào đó
Bộ máy phình to tiếp từng ngày

Chủ trương tinh giảm hô ra rả
Bọn quan trên bảo dưới không nghe
Kỷ cương phép nước không gì cả
Gây nên bộ máy hư bét be

Một lũ chuyên ngồi chơi xơi nước
Sáng cắp ô đi tối cắp về
Tới tháng lãnh lương không biết nhục
Đã là công chức sống hả hê

Trăm phần trăm cục, ban, ngành, bộ
Trăm phần trăm ban đảng, tỉnh thành
Tất cả đều phình to biên chế
Tất cả đều có bọn lưu manh

Cảnh mạnh ai nấy lo kiếm chác
Gây nên lúc quân hồi vô phèng
Cả guồng máy trở nên bệ rạc
Khổ nhất là cuộc sống dân đen

Chín người dân nuôi một công chức
Trên thế gian chỉ có nước mình
Chúng vừa ăn, vừa gian, vừa phá
Dân gò lưng đóng thuế phát kinh

Chỉ vì quan tham gây cơ sự
Bao lần trên bảo dưới không nghe
Nói giảm thì phình như thách thức
Biết đến bao giờ hết tréo ngoe
23/10/2018
Tú Sụn