CẨU QUAN

Ảnh: Sưu tầm


CẨU QUAN*
Cẩu quan ngồi chực đấu thầu
Giúp chúng lươn lẹo mưu cầu kiếm ăn
Thấy sai cũng chẳng hé răng
Bởi phong bao đút căng căng là mừng
Bao năm gian giảo không ngừng
Khắp nơi kiếm chác quan trường phì gia
Sáu tư tỉnh thành nước ta
Có quan thanh bạch chắc là hiếm hoi
Nhục cho đất nước giống nòi
Thanh liêm cày ruộng vô loài làm quan
13/12/2022
Tú Sụn

* Cẩu: Tạm-bợ, lôi-thôi, không chắc-chắn lâu dài.