MỘT KHI NGU DỐT RA TAY

Ảnh: Sưu tầm

Có một tên ngu dốt
Cắp được hàm giáo sư
Leo lên làm giám đốc*
Thành ông nghị vô tư

Khi được ăn được nói
Lão bắt đầu ra tay
Giữa nghị trường dõng dạc
Lão đề xuất thế này:

“Phải đảm bảo học phí
Làm rào cản học sinh
Khỏi lao vào đại học…”
Vừa nghe đã thất kinh

Như thế là chấm hết
Tất cả con em nghèo
Đừng ước mơ nữa nhé
Hãy cam lòng chăn heo

Ý kiến tuy thâm độc
Nghe xong đừng hoang mang
Muốn cho con đi học
Phải làm ăn dối gian

Có dối gian lừa lọc
Mới kiếm được nhiều tiền
Để cho con đi học
Ôi cuộc đời đảo điên

Vậy cần chi thi cử
Thi cử để được gì
Nhỡ đậu rồi khó xử
Thi đậu để làm chi

Tên ngu này ra tay
Đúng là rất quan ngại
Phải tống cổ hắn ngay
Cho đất nước tồn tại
27/7/2021
Tú Sụn
* GS-TS Lê Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội