MÃI LỘ

Ảnh: Sưu tầm


Một hiện tượng xã hội
Rất nhiều người kêu ca
Là tình trạng mãi lộ
Do cơ chế sinh ra

Hiện có ba yếu tố
Một là do dân gian
Hai là do định chế
Ba là do quan tham

Nếu vi phạm pháp luật
Khi tham gia giao thông
Lẽ tất nhiên bị phạt
Ai cũng phải thuận lòng

Nhưng bởi vì dân gian
Muốn cho mình có lợi
Nên quyết đưa tiền tươi
Khỏi phiền hà chờ đợi

Còn bụng quan thì tham
Nên rắp tâm ăn mảnh
Tiền mà ai không ham
Tạo cơ hội nhặt nhạnh

Tất cả do định chế
Đi nộp phạt phiền hà
Tốn thời gian vô ích
Do thủ tục rườm rà

Ba yếu tố như thế
Tạo hiện tượng vô lương
Lâu ngày quen thị giác
Rồi hoá ra bình thường

Nếu quyết đòi biên bản
Để thể hiện lương tâm
Rồi nộp tiền kho bạc
Thì hoá ra là hâm

Nếu người dân đừng gian
Thì quan tham đâu dễ
Đòi biên bản rõ ràng
Thì mãi lộ không thể

Nên đừng trách công an
Bởi tại vì dân gian
Mà các anh mang tiếng
Nghĩ cũng thật là oan

Nhưng cũng có số ít
Do bản chất tham lam
Đã vô thế làm luật
Nên dân chửi cũng cam

Câu dân gian quan tham
Người xưa đã tổng kết
Khuyên mọi người trước hết
Điều xấu chớ nên làm
15/6/2018
Tú Sụn