THU CĂM CĂM

Ảnh: Sưu tầm


THU CĂM CĂM
Cuối Thu cái rét đậm căm căm
Hay bấc về chen tận chỗ nằm
Gối chiếc sầu bi buồn suốt tháng
Phòng đơn cô quạnh lạnh quanh năm
Người xưa đâu mất luôn luôn nẫu
Cảnh cũ còn nguyên mãi mãi đằm
Giá lạnh không là Đông đã đến
Chỉ vì phận hẻo chẳng ai thăm
29/8/2023
Tú Sụn