CHIỀU HOANG

Ảnh: Sưu tầm


CHIỀU HOANG
Mây vờn lộng gió tím chiều hoang
Quay quắt nhớ nhung mãi ngập tràn
Nhuỵ rã hoa mềm buồn ngỏ vắng
Cây tàn lá rũ thảm đài trang
Quặn lòng mơ mộng sương đen xám
Ngây mắt thẩn thơ nắng úa vàng
Bạc mệnh lìa xa đành khuất bóng
Ngày qua phận tủi sống sầu mang
11/11/2021
Tú Sụn

Đọc ngược từ phải sang trái, từ trên xuống:
Hoang chiều tím gió lộng vờn mây
Tràn ngập mãi nhung nhớ quắt quay
Vắng ngỏ buồn mềm hoa rã nhuỵ
Trang đài thảm rũ lá tàn cây
Xám đen sương mộng mơ lòng quặn
Vàng úa nắng thơ thẩn mắt ngây
Bóng khuất đành xa lìa mệnh bạc
Mang sầu sống tủi phận qua ngày
11/11/2021
Tú Sụn