KÝ SINH CA

Ảnh: Sưu tầm


Đúng rồi giờ lắm ký sinh
Hằng ngày vẫn lộ nguyên hình đấy thôi
Nhà nước là một sân chơi
Cơ quan là để có nơi đi về
Bạc tiền, biệt thự đâu chê
Mưu sâu chước độc không hề đó nghe
Cớ sao mà phải hăm he
Các ông vẫn thế gầm ghè được ai
Không nhũng nhiễu lấy gì nhai
Nói đến hành hạ là sai vô cùng
Tất cả ai cũng được “chung”
Nêu ra lộ tất! Lò nung kia kìa
Cùng là đội mão mang hia
Chớ có lên mặt, chớ lìa nhau ra
Hân hoan chung một bài ca
Sống vui, sung sướng, chan hoà với nhau
Ký sinh mà được sang giàu
Còn gì bằng nữa, càu nhàu mà chi…
25/5/2018
Tú Sụn