THẾ MỚI HỢP LÒNG DÂN

Ảnh: Sưu tầm


Sau bao ngày mong đợi
Giờ nghe mà mát lòng
Anh Son và anh Tuấn
Đã tra tay vào còng

Tội hai anh rất nặng
Biết sai mà vẫn làm
Bộ trưởng chi lạ vậy
Cứ thấy tiền là ham

A vờ gờ (AVG) thua lỗ
Lại còn đang nợ nần
Giá hơn ba ngàn tỷ
Mà mua gần mười ngàn (tỷ)

Hai anh thì không dốt
Nhưng lại rất tham tiền
Nên bày mưu tính kế
Nâng bảy ngàn tỷ liền

Nếu vụ này trót lọt
Cả một đám giàu to
Mỗi người có ngàn tỷ
Hạ cánh trong ấm no

Nhưng ông trời có mắt
Nên xảo quyệt đến đâu
Cũng không thể thoát được
Cuối cùng cũng cúi đầu

Giờ trở thành củi gộc
Lò lại được nóng lên
Đây là gỗ liêm trắc
Toàn danh mộc có tên

Cần phải đốt nghiêm túc
Đốt thành tro thành phân
Cho quan tham khiếp sợ
Thế mới hợp lòng dân
23/2/2019
Tú Sụn