QUAN THAM VẪN BỔ NHIỆM*

Ảnh: Sưu tầm


Trước đây quan lớn Hoàng Hồng Giang
Bị kỷ luật rồi vẫn hiên ngang
Chấp chi cái án bèo khiển trách
Nay lên cục phó quá đàng hoàng

Cùng hội cùng thuyền chúng che nhau
Rặt cùng một bọn khác gì đâu
Là ngưu tầm ngưu mã tầm mã
Thắc mắc làm chi để đau đầu

Quan tham ắt bổ nhiệm quan tham
Một lũ quan gian ắt dễ làm
Kẻ không xu nịnh đừng hòng nhé
Kẻ còn liêm sỉ chớ mà ham

Dần dà đất nước rặt một loài
Tuyệt chủng hoàn toàn hết người ngay
Gian tham xà xẻo nền kinh tế
Khổ đám dân nghèo tay trắng tay
11/12/2019
Tú Sụn
* Người bị kỷ luật liên quan lập “quỹ đen” được bổ nhiệm làm Phó Cục Hàng Hải