NHỤC NHÃ

Ảnh: Sưu tầm


NHỤC NHÃ
(Áp cú)
Muôn thuở con người có tính tham
Tham lam kiếm chác đỡ tay làm
Làm quan liếm láp cho giàu có
Có chức ăn tiền để thoả ham
Ham sắc gái bu nên cố lộng
Lộng quyền lò đợi bởi vây chàm
Chàm thâm nhơ nhuốc thành mang nhục
Nhục nhã ê chề vẫn phải cam
13/10/2023
Tú Sụn