TU…

Ảnh: Sưu tầm


Muôn loài đều có cội nguồn
Chớ quên tu luyện, chớ buồn tu tâm
(Lấy tình thâm trả nghĩa thâm)*
Đó là quy luật muôn năm, trường tồn
Nếu là vác nặng càn khôn
Hay chăng nghiệp chướng, vong hồn vất vơ
Sống còn, phải biết tu, thờ
Làm con phải biết bến bờ mẹ cha
(Tu đâu cho bằng tu nhà,
Thờ cha kính mẹ mới là chân tu)**
11/4/2018
Tú Sụn
* Truyện Kiều Nguyễn Du
** Ca dao