KHÔNG XỨNG ĐÁNG

Ảnh: Sưu tầm

KHÔNG XỨNG ĐÁNG
Buông xuôi bảo trọng đúng là tồi
Nhụt chí ươn hèn đến thế thôi
Cán bộ kiên trung còn có được?
Đảng viên thẳng thắn để đâu rồi
Trái tai im bặt không thèm nói
Gai mắt tịt mù chẳng dám khơi
Trách nhiệm cố quên không xứng đáng
Gian tham thuận lợi để mà xơi
30/6/2022
Tú Sụn