NGẬM NGÙI

Ảnh: Sưu tầm


Không thuyền bến chỉ là bờ
Bông lau khô quắt phất phơ giữa trời
Sông sầu lững thững bèo trôi
Chiều sầu hiu quạnh sương rơi cuối ngàn
Nơi đâu cách trở quan san
Có nghe tiếng vọng thở than đêm trường
Ngậm ngùi gạt lệ đau thương
Mất em trọn kiếp thê lương não nề
22/6/2019
Tú Sụn