VỊNH SƯ DỎM

Ảnh: Sưu tầm (Sư ăn thịt chó)


VỊNH SƯ
Tác giả: Nguyễn Khuyến
Đầu trọc lốc bình vôi,
Nhảy tót lên chùa ngồi.
I a kinh một bộ,
Lóc cóc mõ ba hồi.
Cơm chẳng cần cá thịt,
Ăn rặt oản, chuối, xôi.
Không biết câu tình dục,
Đành chịu tiếng mồ côi.

(Hoạ bài VỊNH SƯ của Nguyễn khuyến)
VỊNH SƯ DỎM
Đời bạc trắng như vôi
Tìm cách vô chiền ngồi
Cà sa quàng xúng xính
Kinh kệ tụng vài hồi
Vờ vịt tay gõ mõ
Thèm thịt cá, ớn xôi
Chưa thoát trò dâm dục
Chưa chịu sống đơn côi
10/7/2021
Tú Sụn