BỆNH NHÂN SỐ 34

Ảnh: Sưu tầm


Cái tên thì cực đẹp
Gia sản thì cực nhiều
Cái óc thì cực nhỏ
Khiến bao người cực theo
15/3/2020
Tú Sụn