RỐT CUỘC

Ảnh: Sưu tầm


RỐT CUỘC
Xoá hoài nhưng vẫn thế mà thôi
Phong kiến thực dân đã thoát rồi
Đất nước không còn quân giặc cướp
Quê hương cứ chịu cảnh bèo trôi
Tinh vi bóc lột qua nhiều cớ
Trắng trợn làm càn diễn mọi nơi
Thấy tiếc máu xương làm cách mạng
Vì đâu rốt cuộc cũng đen đời
20/6/2022
Tú Sụn