ĐỒNG BÓNG

Ảnh: Sưu tầm


LÊN ĐỒNG
Tác giả: Tú Xương
Khen ai khéo vẽ sự lên đồng
Một lúc lên ngay sáu bảy ông
Sát quỉ, ông dùng thanh kiếm …gỗ,
Ra oai, bà giắt cái …khăn hồng.
Cô giương tay ấn, tan tành núi,
Cậu chỉ ngọn cờ cạn rốc sông.
Đồng giỏi sao đồng không giúp nước ?
Hay là đồng sợ súng thần công ?

(Hoạ bài LÊN ĐỒNG của Tú Xương – hoạ nguyên vận)
ĐỒNG BÓNG
Gọi là hầu bóng hoặc hầu đồng
Có lúc kêu lên chỉ một ông
Hàng cậu múa lân, cây đẻo kiếm
Hàng cô múa dệt, gấm thêu hồng
Giương oai biến hoá cao sườn núi
Doạ quỷ lệnh làm cạn nước sông
Phù phép ngày xưa nghe nói vậy
Bây giờ mê muội sẽ hoài công
6/7/2921
Tú Sụn