THAM THÌ THÂM

Ảnh: Sưu tầm


Câu thành ngữ: tham thì thâm
Vậy mà thẩm phán sai lầm là sao
Hành nghề công lí, thanh cao
Chỉ ba trăm triệu nhà lao đang chờ
Ở đời đâu đoán chữ ngờ
Lên voi xuống chó, vật vờ bóng ma
Tiền là tiền của người ta
Trót tham nên đã thành ra tội đồ
Lên phó chánh án mà rồ…
27/7/2018
Tú Sụn