MACKENO

Ảnh: Sưu tầm


Xin hỏi ông chính quyền có biết
Mố cầu sập hơn một năm rồi
Học sinh leo thang để đi học
Các em phú tính mạng cho trời

Dù cho phải trăm công ngàn việc
Việc này không thể mackeno
Đúng là các quan thiếu trách nhiệm
Để người dân nơm nớp nỗi lo

Đã làm quan mà sao đẹp mặt
Cứ ỡm ờ đến tháng lãnh lương
Ai đưa lên người thiếu trách nhiệm
Mackeno tình cảnh đau thương

Không xứng đáng để làm lãnh đạo
Xin các ông tự giác từ quan
Ít nhất cũng còn lòng tự trọng
Cho người dân đỡ phải kêu than
5/9/2018
Tú Sụn