VÔ NHÂN BẤT HIẾU

Ảnh: Sưu tầm


VÔ NHÂN BẤT HIẾU
Sinh thành dưỡng dục để mà chi
Mẹ sắp quy tiên chẳng đoái gì
Đâu có đi về nhằm báo hiếu
Chẳng hề thăm hỏi trước lâm nguy
Vô nhân thất đức không còn nghĩa
Bất hiếu làm ngơ đếch có nghì
Phải đạo ai dè nào thuận thảo
Người đời khinh miệt quá sân si
3/12/2022
Tú Sụn