CẢNH CÁO! Ô HAY! *

Ảnh: Sưu tầm


Thầy không gương mẫu bởi tính tham
Biết sai mà vẫn rắp tâm làm
Vật chất tiền tài đem lòng hám
Bài thi gian lận, trót vấy chàm
Kẻ ngay việc xấu không hề dám
Người gian làm bậy vẫn cứ làm
Cảnh cáo ô hay! cho là nhảm
Tội này đáng lẽ phải tống giam
27/9/2018
Tú Sụn
* Cảnh cáo trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi do sửa bài thi chấm phúc khảo.