ĐẮNG…

Ảnh: Sưu tầm


Ngước mặt nhìn người lòng khao khát
Ngoảnh lại nhìn mình đắng bờ mi
Trong tim rưng rưng từng nhịp đập
Dẫu có thần tiên chẳng nghĩa gì
18/4/2020
Tú Sụn