CÓ CÒN Ý ĐẢNG LÒNG DÂN

Ảnh: Sưu tầm


CÓ CÒN Ý ĐẢNG LÒNG DÂN
Lòng dân, ý đảng đã hình thành
Thoát khỏi gông cùm phải đấu tranh
Dẹp giặc nhà nhà vui thống nhất
Trừ thù chốn chốn sống yên lành
Vì sao công bộc mà mua ghế
Kể cả công thần cũng bán danh
Quần chúng lầm than vì nhũng nhiễu
Chính quyền đầy dẫy kẻ gian manh
24/1/2022
Tú Sụn