NÓI CHI VẬY ANH THƯỞNG*

Ảnh: Sưu tầm


Đảng cộng sản Việt Nam
Tất cả cùng chí hướng
Nói chi vậy anh Thưởng?
Đấu đá là thế nào?
Sao lại có tào lao?
Còn gì là đồng chí?
Ngày xưa ta đánh Mỹ
Cùng sống chết xung phong
Trên dưới đều một lòng
Ca bài ca ra trận
Trên con đường bất tận
Cùng chung tay diệt thù
Giữa bom đạn mịt mù
Vẫn luôn là đồng đội
Rồi đến ngày thắng lợi
Nam Bắc được một nhà
Toàn dân vui thái hoà
Cùng dựng xây đất nước
Các thế hệ đi trước
Giáo dục thế hệ sau
Kế tục và cùng nhau
Chung tay xây dựng Đảng
Nghe anh nói quá nản
Không lẽ Đảng chia phe?
Đang đấu đá nhăm nhe?
Đang kéo bè kéo cánh?
Lời anh đang phản ảnh
Uy tín Đảng không còn
Thì không thể làm tròn
Nhiệm vụ lãnh đạo được
Đảng không thể nhu nhược
Dung túng kẻ mạo danh
Phải loại sớm, loại nhanh
Để cho Đảng trong sạch
Mọi đường lối chính sách
Phải vì nước vì dân
Phải phát triển canh tân
Cho dân giàu nước mạnh
Không còn cảnh bất hạnh
Không còn kẻ nghèo nàn
Tương lai được huy hoàng
Dưới ngọn cờ của Đảng
Đảng ta Đảng cách mạng
Đấu đá là thế nào?
Xin hỏi anh tại sao?
Tại sao có đấu đá?
25/6/2020
Tú Sụn
* Ông Võ Văn Thưởng: Tỉnh táo trước việc dùng báo chí đấu đá nội bộ trước Đại hội.