ĐẤT NƯỚC VÀO THU

Ảnh: Sưu tầm


ĐẤT NƯỚC VÀO THU
Lạnh lẽo trời Thu đất nước tôi
U ám nhiễu nhương bởi suy đồi
Tham quan nhung nhúc sinh sôi mãi
Công bộc lơ thơ tuyệt chủng rồi
Giới chức xông xênh giàu bất chính
Nhân dân èo uột đói chơi vơi
Đến mùa lá rụng càng hiu quạnh
Nếu mãi như vầy khổ lắm thôi
4/9/2023
Tú Sụn