HỎI CHỊ XUÂN HƯƠNG

Ảnh: Sưu tầm


VẤN NGUYỆT
Tác giả: Hồ Xuân Hương
Trải mấy thu nay vẫn hãy còn,
Cớ sao khi khuyết lại khi tròn?
Hỏi con Bạch Thố đà bao tuổi?
Hỏi chị Hằng Nga đã mấy con?
Đêm tối cớ sao soi gác tía?
Ngày xanh còn thẹn mấy vầng tròn.
Năm canh lơ lửng chờ ai đó?
Hay có tình riêng mấy nước non?

(Cảm tác nhân đọc bài VẤN NGUYỆT của Hồ Xuân Hương)
HỎI CHỊ XUÂN HƯƠNG
Thấy dáng u buồn vẫn thước tha
Lúc cao khi lại thấp la đà
Trên trời mà dám hô trăng gió?
Dưới đất nghĩ gì gọi nguyệt hoa?
Chú Cuội vô tư sao tiếng xấu
Chị Hằng đoan chính vẫn điều ra
Ác mồm độc miệng, đừng bôi nữa
Trinh tiết Hằng Nga vẫn giữ mà!
11/7/2021
Tú Sụn