QUÂN HỒI VÔ PHÈNG*

Ảnh: Sưu tầm


Luật Thủ đô đã có
Quốc hội đang sờ sờ
Không giao trụ sở cũ
Sao Chính phủ làm ngơ?

Điều hành mà chi lạ
Nhiều bộ, ngành chây ì
Không thấy ai ra lệnh
Chức năng để làm gì?

Mỗi bộ hai trụ sở
Chẳng ra thể thống nào
Sao không lôi bộ trưởng
Ra tra hỏi tại sao?

Không chịu áp dụng luật
Trị tội bọn đớn hèn
Chúng ngang nhiên chiếm đoạt
Đúng, quân hồi vô phèng!
2/6/2020
Tú Sụn
* Chủ tịch Quốc hội: ‘Nhiều bộ, ngành chây ì trả lại trụ sở cũ’