BÍ THƯ TỈNH UỶ

Ảnh: Sưu tầm


Chức bí thư tỉnh uỷ
Là tay chân Trung ương
Là rường cột của Đảng
Phân công về địa phương

Đảng lãnh đạo hiệu quả
Nhờ có rường cột này
Đảng luôn luôn kỳ vọng
Thật cao quý lắm thay

Bầu bí thư tỉnh uỷ
Có cả một quy trình
Luôn khắt khe nghiêm ngặt
Luôn sáng suốt công minh

Đất nước có phát triển
Địa phương có đi lên
Công Bí thư tỉnh uỷ
Đã tận tuỵ làm nên

Ấy thế mà ngược lại
Có những vị bí thư
Đã trở thành lãnh chúa
Đã tung hoành vô tư

Thành lập nhóm lợi ích
Bí thư là đầu têu
Nắm quyền uy cai trị
Cấm không ai được kêu

Bổ nhiệm toàn kẻ xấu
Cũng Bí thư chủ chòm
Ai mua Bí thư bán
Cả bộ máy lom khom

Địa phương thành hổ lốn
Chứa nhiều kẻ gian manh
Người dân luôn tơi tả
Đấu tranh luôn bất thành

Hỏi tại sao như vậy
Trung ương kém cỏi chăng?
Quy trình không kiểm soát?
Tạo nguồn không làm căng?

Hỏi tại sao như vậy
Hay có kẻ chống lưng
Đang trung ương chễm chệ
Nên phá vỡ kỷ cương

Hỏi tại sao như vậy
Hay ở ngay Trung ương
Đã có kẻ bán chức
Chúng mua được bình thường?

Nếu Trung ương làm kỷ
Kẻ gian khó mà hòng
Làm Bí thư tỉnh uỷ
Gây ra cảnh đau lòng

Xin một lời đề nghị
Trung ương phải quan tâm
Chứ Bí thư tỉnh uỷ
Cấm không được trao nhầm
21/8/2020
Tú Sụn