KHỐN CÙNG

Ảnh: Sưu tầm


KHỐN CÙNG
Nợ công ngập mặt đến chơi vơi
Con cháu mai sau trả suốt đời
Đường sá hụt ngân nên BOT tất
Công trình thiếu vốn phải vay thôi
In tiền chả dám nên đành chịu
Tăng thuế bù vô chuyện đã rồi
Sâu mọt tràn lan gây kiệt quệ
Khốn cùng trước mắt hỡi ai ơi
17/6/2022
Tú Sụn