TỰ TRỌNG THIẾU THAM LAM DƯ

Ảnh: Sưu tầm


Sinh ra đã có lòng tham
Tham ăn tham sống tham làm tham chơi
Cái tham gắng với cuộc đời
Nhưng nhờ tự trọng tham thời giảm đi
Ấy mà Đà Nẵng City
Tự trọng không có tham thì giữ nguyên
Điển hình chung cư Nại Hiên
Xây lên cốt để ưu tiên người nghèo
Không nhà, thu nhập thấp, eo
Gọi là chính sách, thuận theo tình người
Lòng tham chín kiếm đủ mười
Lợi dụng, chạy chọt, sự đời xót xa
Cán bộ công chức có nhà
Vẫn cố minh chứng gọi là khó khăn
Thanh tra phát hiện hàng trăm
Ăn gian đến thế nói năng sao chừ
Tự trọng thiếu, tham lam dư
Cần nên trả lại và từ chức đi
Thật là xấu hổ… khinh khi

21/11/2018
Tú Sụn