GỞI ANH NHẠ

Ảnh: Sưu tầm


Làm quan cũng ráng đáng nên quan
Kết quả điều hành phải vẻ vang
Giáo dục càng ngày càng thấy tệ
Học hành mỗi lúc mỗi hoang mang
Canh tân tiến bộ chưa hề tiến
Cải cách đang lùi vẫn cứ đang
Đã bốn năm rồi làm bộ trưởng
Chê anh kém cỏi thế không oan
31/7/2020
Tú Sụn