RỐI REN

Ảnh: Sưu tầm


Sự thật rối ren quá đi mà
Bộ máy Nhà nước, Đảng, Thanh tra
Quy trình bổ nhiệm luôn chặt chẽ
Tham nhũng tràn lan vẫn xảy ra
Chính phủ họp bàn cần loại bỏ
Quan tham chạy chọt để được tha
Lải nhải lâu ngày sinh lờn mặt
Nước mình khéo cợt cái phong ba
15/9/2018
Tú Sụn