NGẬM THƯƠNG ĐAU

Ảnh: Sưu tầm


Vô thường! sự sống tính từ đâu
Đã biết là đời phải bể dâu
Khổ luỵ sầu bi ngàn thống thiết
Buồn đau quặn thắt vạn u sầu
Tình yêu đằm thắm giờ xa cách
Thống khổ chia lìa đã mất nhau
Mãi mãi ngàn thu còn luyến tiếc
Không em tuyệt vọng ngậm thương đau
18/7/2019
Tú Sụn