BIẾT CHỪNG NÀO

Ảnh: Sưu tầm


BIẾT CHỪNG NÀO
Bởi vì gồng máy nứt làm đôi
Gian trá, thanh liêm một chỗ ngồi
Lươn lẹo cao sang trông lấm lét
Chân thành bình dị thấy bồi hồi
Hai lòng chức tước luôn phân biệt
Một cảnh cửa quan mãi vậy thôi
Chẳng biết chừng nào tiêu bọn khốn
Người dân hạnh phúc nhất trong đời
18/6/2022
Tú Sụn