TRỐN DỊCH

Ảnh: Sưu tầm


TRỐN DỊCH
Bệnh này dễ chết, dễ lây lan
Cẩn thận nghe chưa, chớ sống càn
Một phải quan tâm, luôn cảnh giác
Năm Ka ý thức, chớ phàn nàn
Tuổi già lo bệnh nên an ngoạ
Sức yếu giữ mình cấm ló ngang
Trốn dịch có chi mà xấu hổ
Khi nào hết hiểm mới hân hoan
13/7/2021
Tú Sụn