YÊU LÀ…

Ảnh: Sưu tầm


YÊU LÀ…
(Thủ vĩ ngâm)
Yêu là mến nhớ mãi đêm ngày
Khó ngủ thầm thương trộm đắm say
Chiều ngóng gió mơn hoa thắm sắc
Sáng buồn sương gội nắng mờ phai
Liều mơ được đã giây nhìn mắt
Lén ước thường thôi phút nắm tay
Thiêu đốt mỏi mong hằng gặp được
Yêu là mến nhớ mãi đêm ngày
11/11/2021
Tú Sụn

Đọc ngược:
Ngày đêm mãi nhớ mến là yêu
Được gặp hằng mong mỏi đốt thiêu
Tay nắm phút thôi thường ước lén
Mắt nhìn giây đã được mơ liều
Phai mờ nắng gội sương buồn sáng
Sắc thắm hoa mơn gió ngóng chiều
Say đắm trộm thương thầm ngủ khó
Ngày đêm mãi nhớ mến là yêu
11/11/2021
Tú Sụn