QUẢNG NGÃI ĐAU THƯƠNG

Ảnh: Sưu tầm


Quảng Ngãi quê ta vẫn đói nghèo
Hào hùng mãi cứ tẻo tèo teo
Thời còn nhập tỉnh luôn thua thiệt
Đến lúc chia ra phải gánh nghèo
Lãnh đạo mưu mô lo kiếm chác
Người dân đói rách cứ bu đeo
Anh Căng, chú Chữ cùng nhau phá
Kinh tế, dân tình mãi quắc queo
4/8/2020
Tú Sụn