KHÔNG NGỜ

Ảnh: Sưu tầm


Ta gọi nhau đồng chí
Không ngờ đã chia phe
Đấu đá nhau thậm tệ
Rốt cuộc rồi ai nghe
4/1/2020
Tú Sụn