TRỐN DỊCH COVID 19

Ảnh: Sưu tầm


Sáng dậy cà phê với gói mỳ
Ngồi lì một chỗ biết làm gì
Văn thơ góc xó nên cùn ý
Thể dục trong nhà chẳng sướng chi
Mắc dịch nguy cơ đâu có biết
Phòng ngừa cẩn thận khỏi mời đi
Thân già sức yếu nên gìn giữ
Ngộ nhỡ nghi ngờ phải cách ly
23/8/2020
Tú Sụn