THANH TRA KỲ LẠ

Ảnh: Sưu tầm


Thanh tra chi lạ thanh tra
Thanh tra như để gọi là cho xong
Hai bốn cuộc chỉ công không
Tham nhũng không thấy, lông bông trò cười
Mấy ông chẳng biết hổ ngươi
Cơm bưng nước rót, tiền tươi làm quà
Thế nên cần tới thanh tra
Để hợp thức hoá, thế là thanh liêm
….
Hỏi rằng pháp luật còn nghiêm?
12/7/2018
Tú Sụn