BÁO CÁO ĐỂ LÀM GÌ*

Ảnh: Sưu tầm


Bí mật như đánh giặc
Nửa đêm mở tờ khai
Chỉ là xuất khẩu gạo
Khiến doanh nghiệp thở dài

Một vở kịch hoàn hảo
Báo cáo để làm gì
Biết tỏng nhóm lợi ích
Điều tra! Báo cáo chi

Coi thường lệnh Chính phủ
Lờn phép nước kỷ cương
Có mặt nhiều bộ đấy
Bẻ gãy mọi chủ trương

Chính phủ cần xem lại
Sửa đổ cách điều hành
Đừng bán cái cho bộ
Chúng thừa cơ tung hoành
16/4/2020
Tú Sụn
* Vụ mở tờ khai xuất khẩu gạo nửa đêm: Chính phủ yêu cầu 2 bộ báo cáo