CUỘC SỐNG QUAN THAM

Ảnh: Sưu tầm


CUỘC SỐNG QUAN THAM
Công thần công bộc bận ăn chơi
Biệt thự siêu xe sướng cả đời
Nhung lụa xa hoa nhiều mỹ nữ
Vàng son thừa mứa lắm bầy tôi
Cho con du học tiêu tiền nước
Để vợ tung tăng hưởng lộc trời
Của cải nhiều lên nhờ bóc lột
Quan tham bòn rút chẳng nào ngơi
17/6/2022
Tú Sụn