BẤT LỰC

Ảnh: Sưu tầm


Ngày xưa đi đánh giặc
Cây súng cầm trên tay
Ngắm quân thù mà bắn
Dưới ngọn cờ tung bay

Ngày nay ta thấy giặc
Cóc có gì trong tay
Giặc quyền hành, ngang ngược
Thấy trong lòng cay cay
11/1/2020
Tú Sụn