VỊNH GIÁO SƯ – PHÓ GIÁO SƯ

Ảnh: Sưu tầm

Nếu thêm chữ PHÓ lấy mềm hơn
Nếu khám GIÁO SƯ giá quá chờn*
Cơ chế thị trường suy đạo đức
Chủ trương bóc lột thấy căm hờn
Bần cùng thua thiệt thành quy luật
Thượng đẳng cao sang thật bất nhơn
Chế độ chừng như là tốt đẹp
Bây giờ nghèo khó lại nghèo hơn
16/3/2021
Tú Sụn
* GIÁO SƯ – PHÓ GIÁO SƯ khám bệnh, giá tiền cao gấp nhiều lần Bác sỹ bình thường khám.