ĐỒNG TIỀN

Ảnh: Sưu tầm


BẮT ĐƯỢC ĐỒNG TIỀN
Tác giả: Tú Xương
Đầu năm ra cửa được đồng tiền
Nào có cầu đâu, được tự nhiên
Ý hẳn nhà nho sang vận đỏ
Hay là con tạo thử người đen
Muốn đem trả nợ đòi nhà lại
Hay để làm lương giúp nước liền
Của cải vua ta đâu sẵn thế
Chữ đề Tự Đức hãy còn nguyên

(Hoạ bài BẮT ĐƯỢC ĐỒNG TIỀN của Tú Xương – hoạ nguyên vận)
ĐỒNG TIỀN
Tất cả những ai nói tới tiền
Là ham, chuyện đó lẽ đương nhiên
Nhà chùa cũng đặt hòm công đức
Quan chức lén bày khoảng quỹ đen
Kẻ trộm gặp thời vơ vét sạch
Ăn mày bố thí cảm ơn liền
Tham lam quan chức vô nhà đá
Hoặc đuổi về vườn nhận chữ: nguyên
7/8/2021
Tú Sụn