CUỘC ĐỜI

Ảnh: Sưu tầm


CUỘC ĐỜI
Sinh ra làm kiếp con người
Ai ai cũng muốn cuộc đời an khang
Cũng mong đầy đủ thanh nhàn
Cũng mong tiền của bạc vàng có dư
Từ dân nghèo đến nhà sư
Từ quan to nhỏ cũng như kẻ giàu
Tất cả đều giống như nhau
Mưu sinh tích cóp bể dâu sá gì
Nhưng nhục thay đã một khi
Vướng tam độc: tham, sân, si sẽ là
Trở nên súc vật, tà ma
Thuận theo nhân quả dần dà tiêu vong
Cuộc đời muốn mãi tươi hồng
Là tâm thanh bạch là lòng bao dung
Cho tròn tiết nghĩa hiếu trung
Cho vuông đức độ oai hùng kiên trinh
Nếu là quan phải giữ mình
Là sư thì phải rõ hình là sư
Là dân chớ để nhàn cư
Cuộc đời phải vậy vô tư tháng ngày
Đừng hòng qua mặt người ngay
Tham lam xảo quyệt một tay che trời
Đừng hòng gian lận kiếm lời
Chỉ là chuốc hoạ người đời khinh khi
Đừng hòng giả dạng từ bi
Giả nhân giả nghĩa ích chi đâu mà
16/8/2023
Tú Sụn