ÔI TIẾN SĨ (hoạ thơ)

Ảnh: Sưu tầm


ÔNG TIẾN SĨ MỚI
Tác giả: Tú Xương
Tiến sĩ khoa này đỗ mấy người ?
Xem chừng hay chữ có ông thôi!
Nghe văn mà gớm cho văn nhỉ
Cờ biển vua ban cũng lạ đời!

Hoạ bài ÔNG TIẾN SĨ MỚI của Tú Xương

ÔI TIẾN SĨ
Tiến sĩ ngày nay mấy vạn người
Xuất lò làm cảnh để mà thôi
Ôi chao Giáo dục chi ngao ngán
Trí thức giờ đây chỉ rởm đời
13/10/2021
Tú Sụn