TỦI THÂN*

Ảnh: chụp lý lịch đảng viên


Khi đất nước có chiến tranh
Theo lời đảng gọi bước nhanh lên đường
Tây Nam biên giới, chiến trường
Xả thân giữ nước, xem thường gian nguy
Sống và chết không nghĩ gì
Sướng và khổ không so bì với ai
Xông pha ngày tận, đêm dài
Máu xương không tiếc hình hài không nương
Bốn mươi năm rời chiến trường
Không hề đòi hỏi, không tường vinh danh
Chế độ đãi ngộ rành rành
Đồng đội thụ hưởng, mình đành nhìn xa
Đến giờ tìm hiểu té ra
Có ghi lý lịch đảng là có công
Hỏi đằng Tây, hỏi đằng Đông
Hỏi Cục**Cục cũng nói không biết gì
Một điều hết sức lạ kì
Bản thân ngay thật, họ nghi khai càn
Xin thề không có dối gian
Lý lịch đảng ghi rõ ràng đấy cơ
Vì đâu tổ chức làm ngơ
Vì đâu họ lại thờ ơ với mình
Tủi thân, rớm lệ, làm thinh
Đời này đâu dễ công minh mà đòi
Thôi đành chấp nhận thiệt thòi
Kệ thây những kẻ cầm còi làm cha
8/4/2019
Tú Sụn
** Cục Hậu cần Quân khu 5.
* Đồng chí NTTL đã tham gia chiến đấu ở chiến trường Tây Nam từ 10/1978 đến 8/1979. Có khai trong lý lịch đảng viên nhưng xin xác nhận làm chế độ nhiều lần cũng không được, Cục Hậu cần Quân khu 5 trả lời là không biết phiên hiệu đơn vị C20 ( C20 thời kỳ đó trực thuộc Cục Hậu cần Quân khu 5).