HỐI LỖI

Ảnh: Sưu tầm


HỐI LỖI
Anh đã trót lời mắng mỏ em
Nghĩ mà ân hận thấy yêu thêm
Ăn năn thảm hại dâng tràn lệ
Hối lỗi âm thầm thức hết đêm
Tình vợ vuông tròn gom ấm áp
Nghĩa chồng son sắt giữ êm đềm
Từ nay hết dám sân si nữa
Tuyệt đối không còn mắng mỏ em*
1/1/2023
Tú Sụn
* Vĩ thủ vĩ ngâm